top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА ПОМОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ШТА И КАКО ДАЉЕ НАКОН ПРИЈЕМА ПРИВРЕМЕНИХ РЕШЕЊA


Први и најважнији корак је да сваки поморац ПОЈЕДИНАЧНО у законском року од 15 дана након пријема

решења преда жалбу у циљу заштите својих интереса.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У циљу припреме жалбе неопходно је да чланови припреме и адвокатима доставе следећу документацију

(скенирано или у фотокопији):

• Пореско решење против којег је потребно изјавити жалбу са ковертом у којој је решење

достављено (уколико поседују коверту). Потребно је на самом решењу у десном горњем углу уписати

тачан датум пријема решења. Уколико је решење достављено путем поштанског сандучета потребно је

уписати датум када је решење пронађено у сандучету;

• Уговор или уговори за ангажман на бродовима (уколико их је било више) који обухватају 2017.

годину;

• Фотокопија/скан целог пасоша који су користили 2017. године из које се може утврдити период

одсуствовања из Републике Србије;

• Информација о укупном периоду одсуствовања из Републике Србије у 2017. години (без обзира

да ли је у питању одсуство због рада, годишњег одмора, туристичких путовања, боравка код родбине у

иностранству или било који основ боравка ван Србије);

• Изводе уплата из банке за 2017. годину;

• Уколико је послодавац плаћао порезе и доприносе – доказ о износу извршених уплата.

Пре изјављивања жалбе, потребно је адвокатима доставити потписано пуномоћје за заступање и доказ о

плаћеној административној такси у износу и према инструкцијама наведеним у самом пореском решењу

(при дну решења се налази прецизна инструкција о висини таксе, уплатном рачуну и позиву на број).

Детаљи око предаје пуномоћја у зависности од сваке појединачне ситуације биће договарани непосредно

са клијентима.

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Накнада адвоката за пружену правну помоћ (преглед документације, припрема и изјављивање жалбе на

пореско решење) износи 19.000 динара.

Накнада не укључује било какве додатне трошкове (преводилачки трошкови, уколико се покажу као

потребни, такса на жалбу, такса на одлуку по жалби или други трошкови).

Накнада се плаћа приликом потписивања / достављања пуномоћја за заступање, а пре изјављивања

жалбе.

Уколико су чланови Удружења заинтересовани за правну помоћ по овој понуди, могу се обратити нашем

правном тиму у Београду на број телефона:

069 2471995 или на маил адресу:

Такође напомињемо да сваки поморац има право избора и може по својој жељи и потреби потражити

правну помоћ и других адвоката.

УО УПРС

Београд, 22.12.2022

1,811 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page