top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА ПОМОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – 24.12.2022

Updated: Dec 25, 2022


ШТА И КАКО ДАЉЕ НАКОН ПРИЈЕМА ПРИВРЕМЕНИХ РЕШЕЊА О ПОРЕЗУ НА ПРИХОДЕ???

Први и најважнији корак је да сваки поморац ПОЈЕДИНАЧНО у законском року од 15 дана након пријема

решења преда жалбу у циљу заштите својих интереса.

АКО СЕ ПОМОРАЦ НЕ БУДЕ ЖАЛИО У ЗАКОНСКОМ РОКУ, РЕШЕЊЕ ПОСТАЈЕ КОНАЧНО!!!!!

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У циљу припреме жалбе неопходно је да чланови припреме и адвокатима доставе следећу документацију

(скенирано или у фотокопији):

• Пореско решење против којег је потребно изјавити жалбу са ковертом у којој је решење

достављено (уколико поседују коверту). Потребно је на самом решењу у десном горњем углу уписати

тачан датум пријема решења. Уколико је решење достављено путем поштанског сандучета потребно је

уписати датум када је решење пронађено у сандучету;

• Уговор или уговори за ангажман на бродовима (уколико их је било више) који обухватају 2017.

годину;

• Фотокопија/скан целог пасоша који су користили 2017. године из које се може утврдити период

одсуствовања из Републике Србије;

• Информација о укупном периоду одсуствовања из Републике Србије у 2017. години (без обзира

да ли је у питању одсуство због рада, годишњег одмора, туристичких путовања, боравка код родбине у

иностранству или било који основ боравка ван Србије) - Фотокопија/скан поморске књижице који су користили

2017. године из које се може утврдити период одсуствовања из Републике Србије;

• Изводе уплата из банке за 2017. годину;

• Уколико је послодавац плаћао порезе и доприносе – доказ о износу извршених уплата.

Пре изјављивања жалбе, потребно је адвокатима доставити потписано пуномоћје за заступање и доказ о

плаћеној административној такси у износу и према инструкцијама наведеним у самом пореском решењу

(при дну решења се налази прецизна инструкција о висини таксе, уплатном рачуну и позиву на број).

Детаљи око предаје пуномоћја у зависности од сваке појединачне ситуације биће договарани непосредно

са клијентима.

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Накнада адвоката за пружену правну помоћ (преглед документације, припрема и изјављивање жалбе на

пореско решење) износи 19.000 динара.

Накнада не укључује било какве додатне трошкове (преводилачки трошкови, уколико се покажу као

потребни, такса на жалбу, такса на одлуку по жалби или други трошкови).

Накнада се плаћа приликом потписивања / достављања пуномоћја за заступање, а пре изјављивања

жалбе.

Уколико су чланови Удружења заинтересовани за правну помоћ по овој понуди, могу се обратити нашем

правном тиму у Београду на следеће бројеве телефона:

0692471995

062502245

0648496680

063270656

Радно време канцеларије је од 10ч до 16ч.

Уколико има хитних обавештења можете звати и ван назначеног радног времена.

или на маил адресу:

СВАКИ ПОМОРАЦ ИМА ПРАВО ИЗБОРА И МОЖЕ ПО СВОЈОЈ ЖЕЉИ И ПОТРЕБИ ПОТРАЖИТИ ПРАВНУ ПОМОЋ И ДРУГИХ АДВОКАТА!!!

И на крају опет понављамо:

АКО СЕ ПОМОРАЦ НЕ БУДЕ ЖАЛИО У ЗАКОНСКОМ РОКУ, РЕШЕЊЕ ПОСТАЈЕ КОНАЧНО!!!!!

УО УПРС

Београд, 24.12.2022

955 views0 comments

Comments


bottom of page