top of page
Search

ЗАКОНИТОСТ ПРИВРЕМЕНИХ ПОРЕСКИХ РЕШЕЊА

Updated: Jan 31

ЗАКОНИТОСТ ПРИВРЕМЕНИХ ПОРЕСКИХ РЕШЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ПОГЛЕДУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ КОД ЛИЦА КОЈА СУ РАД ОБАВЉАЛА ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Пореска управа Републике Србије је 12.02.2022.године донела неколико хиљада привремених пореских решења за 2017.годину којима је утврдила порез на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских права и уговорене накнаде за извршени рад, као и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Наведеним привременим пореским решењима обухваћени су грађани који су у 2017.години остварили приходе из иностранства уплатама на рачуне код домаћих банака.

Обвезници обухваћени наведеним привременим решењима у најширем смислу могли би се поделити на две категорије: они који су рад остварили на територији Републике Србије за иностране клијенте/послодавце и они који су рад обављали у иностранству ( поморци, пилот, инжењери на градилиштима у иностранству, авио механичари...).

Кад су у питању лица која су рад обављала у иностранству, Привремена решења су евидентно незаконита у делу који се односи на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Наиме, анализом одредби Закона о пензијском и инвалидском осигурању несумњиво произилази да је пензијско и инвалидско осигурање организовано за територију Републике Србије ( чл.1, и 10-14 Закона ), те да се од наведеног принципа територијалности одступа само у тачно дефинисаним случајевима када обухвата лица која раде у иностранству ( дипломате, упућени радници и сл. ).

Обзиром да су наведена лица рад обављала у иностранству за иностраног послодавца, те да не спадају у изузетке дефинисане чланом 11. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, то није постојао валидан законски основ да се наведеним лицима у Привременим решењима утврди обавеза плаћања доприноса за ПИО.

Ради потврде напред наведеног правног става обратили смо се за мишљење Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је дана 27.01.2023.године донело мишљење у којем је изричито наведено: „Држављани Републике Србије који рад обављају у иностранству ( као запослени према прописима стране државе, односно као лица која остварују уговорену накнаду, нпр. лица која раде на бродовима који плове под заставом стране државе, лица која раде у иностраним авио компанијама.. ) и од иностраног исплатиоца остварују приходе по основу којих су порески обвезници Републике Србије, немају статус осигураника према прописима о пензијском и инвалидском осигурању“. Наведено мишљење овде објављујемо у целости.


3,739 views1 comment
bottom of page