top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Одбор за реализацију, праћење и унапређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије

Updated: Jul 18, 2023

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2021/125/4/reg/

Влада доноси

ОДЛУКУ о oбразовању Одбора за реализацију, праћење и унaпређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, за период од 2021. године "Службени гласник РС", број 125 од 17. децембра 2021.

1. Образује се Одбор за реализацију, праћење и унапређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године (у даљем тексту: Одбор), за период од 2021. године.

2. Задатак Одбора је да надгледа спровођење, праћење, вредновање и ажурирање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, бр. 3/14 и 66/20 – у даљем тексту: Стратегија), да континуирано прати спровођење активности из акционог плана за спровођење Стратегије за период до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план) у надлежности појединих органа државне управе, да координира активности између појединих органа државне управе, односно уклања уочене сметње у спровођењу Акционог плана, да извештава о спровођењу активности из Акционог плана и учествује у вредновању Стратегије.

3. У Одбор се именују: – за председника: Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; – за заменика председника: Биљана Поповић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; – за чланове: 1) Вељко Ковачевић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 2) Иван Ђоковић, вршилац дужности директора Дирекције за водне путеве, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 3) Вук Перовић, вршилац дужности директора Агенције за управљање лукама; 4) Ивана Кунц, виши саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 5) Јелена Софрић, виши саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 6) Предраг Јевремовић, самостални саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 7) Ирена Коњевић, самостални саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 8) Милован Степанов, самостални саветник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 9) Ана Раонић, сарадник у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 10) Душан Жугић, саветник у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 11) Александар Милушић, потпуковник полиције у Министарству унутрашњих послова; 12) Предраг Алексић, виши саветник у Министарству финансија; 13) Зоран Oстојић, виши саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;

14) Снежана Кузмановић, виши саветник у Министарству заштите животне средине; 15) Гордана Шпегар, самостални саветник у Републичкој дирекцији за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 16) Александра Џољић, саветник у Министарству привреде; 17) Вероника Распоповић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; 18) Младен Грујић, члан Групације за бродарство, Удружење за саобраћај, Привредна комора Србије; 19) Сања Ђуришић, председница Групације за луке и пристаништа, Удружење за саобраћај, Привредна комора Србије.

4. Одбор се, по потреби, може консултовати са представницима других државних органа и организација, локалних самоуправа, привредних удружења и удружења грађана.

5. Стручну и административно-техничку потпору Одбору пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11565/2021

У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада

Председник, Ана Брнабић, с.р.

412 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


Zašto su protesti zakazani u nijedno vreme, tokom godišnjih odmora u Julu mesecu? Zašto nisu zakazani za Septembar?

Me gusta
bottom of page