top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Смернице за поступање по позиву ПУ

Updated: Jan 21, 2023

Поштовани,


Пореска управа је поступајући по жалбама које смо уложили у последњих неколико дана почела да доставља позиве, којима суштински враћа поступак у претходно стање и спроводи тзв. допунски поступак.

Позиви из Филијала Пореске управе се своде на исто, од странака се тражи достављање доказа којима се потврђују наводи из жалбе. Разлике су минималне и своде се на то да неке Филијале заказују термине странкама у којима треба да дођу и доставе све доказе а неке Филијале остављају могућност да се документација достави и електронском поштом.


С обзиром да се оваквим поступањем Филијале Пореске управе, као што је већ наведено, враћа предмет у фазу утврђивања релевантног чињеничног стања везано за евентуално опорезивање и плаћање доприноса за здравствено осигурање и ПИО, у наставку овог мејла дајемо вам неколико савета везано за поступак који се води пред Пореском управом. С озбиром да смо од стране Вас били ангажовани за изјављивање жалбе, уколико желите да наша канцеларија настави да Вас заступа и у даљем току поступка и/или да Вам обезбедимо саветодавну правну помоћ или помоћ у састављању писаних поднесака Пореској управи.


У случају да се одлучите да сами, без помоћи адвоката, учествујете у даљем току поступка, желимо да Вам укажемо на следеће:

По пријему позива од стране Пореске управе, уколико се то тражи, потребно је превести код овлашћеног судског тумача све релевантне уговоре о раду на броду у периоду који обухвата 2017. годину (значи и уговоре из 2016. године по којима сте били ангажовани у току 2017. године);Потребно је превести код судског тумача све поморске књижице које нису домаће а у којима је уписано време проведено на броду у току 2017. године;Уколико Пореска управа тражи потврду о резидентности друге државе, потребно је навести да према Закону о порезу на доходак грађана питање резидентности се не утврђује у односу на резидентност друге државе већ према условима који су наведени у члану 7. став 2 Закона о порезу на доходак грађана. Уколико поседујете доказе да је плаћан порез у другој држави или да су уплаћивани доприноси у другој држави потребно је и те доказе превести и доставити Пореској управи.Предлажемо да у току поступка пред Пореском управом, било писаним путем или на записник, истакнете како сматрате да нису испуњени услови да се утврде обавезе плаћања доприноса за социјално (ПИО и здравствено осигурање) обзиром да се недвосмислено из уговора о раду може утврдити да сте посао обављали ван земље, односно на територији друге државе, те да не постоји правни основ за обавезивање на плаћање доприноса за ПИО и здравствено осигурање.


НАПОМЕНА:


Уколико приступате у Пореску управу и дајете исказ веома је важно да се у записник унесе све оно што кажете у поступку. Без обзира да ли се записник који сачињавају службена лица диктира пред Вама, потребно је да пре потписивања пажљиво прочитате све што је написано.Уколико сматрате да нешто што је наведено у записнику није верно унето у односу на оно што сте навели, обавезно тражите да се садржина записника измени.Уколико овлашћено лице одбије да измени садржину записника, на одштампаном примерку записника унесите своје примедбе у ком делу садржина записника није тачна и због чега одбијате да потпишете записник.

Уколико сте у могућности, најбоље би било да са Пореском управом комуницирате писаним путем и да све што им достављате радите препорученим путем преко поште и обавезно са повратницом као доказом да је пошиљка предата.


Уколико неко од чланова Ваше породице прими позив за Вас док се налазите на броду, потребно је да Ви путем мејла, односно канцеларија која Вас заступа.

Пореској управи пошаље обавештење да се налазите на броду, оквирни датум до када се налазите на броду и да тражите да Вам се остави довољан рок од тренутка када се вратите у земљу како би обезбедили све што је тражено.

1,283 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page